معرفی پلتفرم همسفراول

ھمسفراول با تجربھ یک دھھ کارآفرینی توسط تیم متخصص بھ عنوان پلتفرم آنلاین بخش خصوصی با مجوز از اتحادیه کشوری کسب و کارھای مجازی و سایر مجوز ھای لازم در سال 1396 در سازمان ثبت شرکتھا ثبت شد. نخست با ھدف توسعھ پلتفرم جامع خدمات رفاھی سفر و خودرو در بستر آنلاین ایجاد و در سراسر کشور شروع به فعالیت نمود. از سال ١٣٩٨ پس از شیوع کرونا با توجه به رکود در بخش سفر با حفظ نیروھای متخصص با توجه به زیرساختھای علمی و فنی و سرمایه گذاری ھای انجام شده و با ھدف گسترش خدمات کارآفرینی روستایی خدمات خود را با موضوع توسعه گردشگری روستایی و محصولات روستایی و خدمات ھوشمند اختصاص داد . و ھم اکنون نیز مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی )کلینیک تخصصی کسب و کار( بعنوان کلینک تخصصی کسب و کارھای خدماتی ودپارتمان علمی در حال توسعه است .

بخشی از افتخارات گروه همسفراول :

  •  انتخاب بعنوان کارآفرین برتردرسال ١٣٩۴ توسط وزارت کاروسازمان فنی حرفه ای کشور
  •  چھارمین دوره کنفرانس الگوھای نوین مدیریت کسب و کار بھمن ١۴٠٠ – دانشگاه تھران
  • تالیف کتابھای کاربردی درکارآفرینی–فروش تلفنی–أصول مشتری مداری ودرک رفتار مشتریان صنعت سفر و خودرو- کارآفرینی روستایی و فروش محصولات روستایی( راه سوم ) و...

ما بهترین خدمات مشاوره  را از طریق دپارتمانهای تخصصی انجام می دهیم. ۲۰+ سال تجربه توسعه کسب و کارهای مختلف.

138
کل پروژه ها
45
نفر
اعضای تیم
100
+
مشتریان راضی
100
+
کسب و کارهای موفق
X